06.02.2008 - Ulvåshytta

Ulvåshyttas historie

historie

ulvasen_2.jpgDen første hytta i Ulvåsen ble bygd for akkurat 100 år siden. Den fungerte opprinnelig som ei ren skihytte, men ble fort et populært samlingssted for alle skigåere.

Den fungerte i 90 år, og ble avløst av nåværende moderne hytte i 1998.

Historie.

 

I løpet av de aller første åra i det forrige århundre ble det arrangert flere skirenn nede på Orkanger (Orkedalsøren- og Bårdshaug- Klemmetsmo- Evjensområdet). Det var både hopp og langrenn. Men også da var snøforholdene svært usikre her nede. Skifolk hadde imidlertid sett at oppe i Ulvåsmarka var det som regel rikelig med snø. Så allerede i 1907 ble det arrangert et vellykket stiftsrenn i Ulvåsen. Her var det da blitt bygd hoppbakke (lengste hopp 25m).

Se gamle bilder fra Ulvåsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skihytte.

Men veien opp til Ulvåsen var meget dårlig og bratt, og ble aldri brøytet. For å lette arrangementene, ble det bygd ei skihytte som stod klar alt vinteren 1908. Nærmest for kuriositetens skyld kan det nevnes at året før hadde laget leid ei stue på Hovsslettet for 5 kroner av Johan Fandrem og Petter Damman. Hvordan laget brukte hytta, og hvilke planer de måtte ha, vet vi ikke, men det ble iallfall med dette ene året.

 

Hytta ble etter hvert for lita, og i 1928 ble hytta påbygd, og samtidig snudd 90 grader.
Det samme året ble selvfølgelig også 20-årsjubileet feiret. I den forbindelsen ble det også skrevet en sang; trykk her så finner du sangen.

 


Ulvåsbakken gjennomgikk flere utbedringer, og ble etter hvert en 50-metersbakke. Bakkerekorden er på 49m, og ble satt av Helge Røhme.

I løpet av åra ble det arrangert mange renn her. Men etter hvert ble jo hoppbakken for liten; det siste store hopprennet ble avviklet i 1951.

Hytta forandret seg også litt, den ble bl.a. vridd 45o, men stod vel nokså uforandret fram til 1998.

Sjøl om Ulvåsbakken ikke ble brukt lenger, ble hytta vedlikeholdt og holdt åpen for kaffeservering søndagene i vinterhalvåret. Imidlertid var det kun apostlenes hester som var framkomstmidlet til hytta, sjøl om veien opp etter hvert hadde blitt så bra at den kunne kjøres med bil om sommeren.

I åra 1985 - 1987 ble det arrangert treff for pensjonister i hytta. Frivil-lige stilte opp for transport opp og ned.

Se bilder ved å trykke her.

Opp gjennom åra ble det holdt mang en  
lystig fest her oppe. Åttiårsjubileet ble  også behørig feiret. Herfra har vi en del bilder, de kan du se ved å trykke her.

Ulvåsveien.

Men snart meldte behovet seg for en vesentlig bedre vei seg.

Dette skyldtes kanskje først og fremst lysløypeproblemet. Idrettsforeninga hadde prøvd seg med flere traseer som alle måtte gies opp, delvis på grunn av vei- og boligutbygging, men kanskje mest på grunn av de usikre snøforholda. Det var rett og slett ingen mulighet for ei ny lysløypeplassering nede på Orkanger. Skulle vi ha løype - og det måtte vi jo ha - ja, så måtte det bygges her oppe i Ulvåsen!            Det ville nok bli et kjempeløft: Det måtte først bygges en helårs bilvei og anlegges parkeringsplass, og så selvfølgelig rydde og planere løype-trasé og føre strøm fram. 


Veien ble planlagt sammen med skogeierne, først og fremst Ole Richter og Statens Skoger, og det ble dannet ei Veiforening.OIF-medlemmer stod for mye av skog-ryddinga. Høsten 1989 var veien ferdigbygd. Totalt kostet den 424.000kr, som ble betalt av Staten (50%), kommunen (10%), fylket, skogeierne , STUI og OIF (40.3221kr).

 

Høsten 2007 ble både veien og parkeringsplassen ved hytta ut-videt.  Veien er så brei at to per-sonbiler lett kan møtes hvor som helst også vinters tid. Parkeringsplassen er nå så stor at det vil holde meget lenge  - tror vi.


Lysløypa.
I mellomtida la vi planer for lysløype i marka, og gjorde unna papirarbei-det. Hele løypa, som forøvrig er på ca.4,5km, ligger i Skaun kommune. Men det å forholde seg til en annen kommune bød ikke på noen problemer. Leieavtalen med grunnei-erne ble skrevet og tinglyst, og så var det bare å gå i gang igjen med øks og motorsag. Dernest kom an-leggsmaskinene og satte i gang med planering og grøfting; det stilles store krav til skiløyper i dag, og skal du få tilskudd, må disse krava være innfridd, traseen må være så bred at løperne skal kunne skøyte.

 

Strømkabel ble ført opp fra Rønningen. Lysstolpene ble reist på dugnad og elektriske monteringa ble også stort sett gjort på dugnad. Ei velbrukt øypemaskin ble innkjøpt, og da snøen kom seinhøsten 1990, var det bare å slå på lyset og spenne på seg skia. Et stort øyeblikk!


Totalt kostet løypa 662.400kr. Dug-nadsverdien var på 183.000, av STUI fikk vi 254.000kr, og resten var kom-munalt tilskudd og reklameinntekter (reklameplakater på stolpene).

 

 

Ulvåshytta.

Men alt var ikke helt bra allikevel; det var stor trafikk opp til Ulvåsen, men alle måtte jo kjøre forbi Ulvås-hytta, og det var nok ikke så mange som gikk tilbake for å køpe seg en kopp kaffe. Slik utviklinga hadde gått, stod hytta på feil plass. Skulle vi flytte den, eller rett og slett bygge nytt? Selv om det var mange som syntes det var ille å selge den gamle hytta som hadde gjort sin tjeneste i 90 år, ble det på OIF´s årsmøte den 11.mars 1997 bestemt å bygge helt nytt.

Den 3.juni samme år ble tomta stukket og ryddet, og to dager seinere startet gravearbeidet. Den 22.mars året etter, altså i 1998, skjedde den offi-sielle åpninga av orsfører Arne Grønset.

 

Trykk her og se bilder fra åpningsdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet med hytta.

Bare litt over 9 mnd. hadde det tatt fra første spadestikk!

Dette skyldes, må vi ha lov å si, god planlegging og et helt utrolig godt dugnadsarbeid. Vi leide hjelp til pro-sjektering (Nilsen og Opøyen), maskingraving (Nyhus Maskin), vannboring (Båsum, 105m ned), rå-bygg (Pål Ole Selvnes), skifergulv og peis (Jan Ebbesen).

Resten ble utført av dugnadsarbeidere! Til sammen ca.3000 dugnadstimer! Og da har vi ikke regnet med det betydelige arbeidet som ble nedlagt i uinntkts-bringende aktivitet, og heller ikke administrasjon av byggeprosjektet.

 

 Vi fikk ettertrykkelig besvist at dugnadsånden på Orkanger fortsatt eksisterer. Og det til gangs! Totalt deltok 120 personer i dugnadsar-beidet på selve hytta.

Budsjettet for byggeprosjektet var på 1.285.000kr. Egenkapitalen var på 572.000kr, her bidrog kommunen med 100.000kr! Dugnadsinnsatsen ble verdsatt til 300.000, og så fikk vi 471.000 i spillemidler. Hvis vi summerer de siste tallene, kommer vi til 85.0000kr mer enn det budsjet-terte beløp. Det skyldes at det ble utført dugnadsarbeid for 85.000 mer enn vi på forhånd trodde. Vi holdt på å miste oe av spillemidlene på grunn av dette, men også det ordnet seg, og vi hadde penger til å anskaffe en del nødvendig utstyr i hytta, samt til noe utomhusarbeid. Byggelånet ble nedbetalt, og vi hadde ei splitter ny, flott hytte uten ett øre i gjeld! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyttekjelleren.

Det ble utgravd full kjeller under hele hytta. Men bare ett rom - teknisk rom - ble straks  satt i stand. Men hva skulle resten brukes til? Noen mente det var behov for garderober med dusj. Men skulle vi ha det, måtte det ha en kapasitet som kunne dekke behovet ved større arrangement, f.eks. langrenn og ori-enteringsløp. Så stor er nok vår vannkapasitet slett ikke.

Men etter noen år fremkom det tre ønsker:

1. Skiavdelinga ønsket et rom for påmelding ved langrenn.

2. Orienteringsavdelinga ville gjerne ha et materialrom.

3. Hovedlaget ønsket rom til hoved-arkiv.

Dessuten burde det bli plass for et toalett.

Vi fikk laget tegninger og planla ar-beidet. Murer-, rør- og elektroarbeid ble avtalt med fagfolk. Resten ville gjøre på dugnad.

Så var det bare å sette i gang igjen.

I løpet av 2006 stod hele kjelleren fullt ferdig, med varme i golvet og flis som golvdekke, og granpanel på veggene.

Totalt kostet arbeiet 331.476kr. Vi fikk 111.000kr i spillemidler. Resten ble dekket i form av dugnadsarbeid og som oppsparte midler av hytta.

En ny beundringsverdig innsats av dugnadsgjengen: 600 timer!

Vi kan konkludere med at nå er alt arbeid på hytta fullført uten lån!

Trykk her og se bilder fra kjellerarbeidet.

 

 

 

 

Den 26.januar 2007 ble det arrangert en liten fest for dudnads-gjengen for å si takk, og for på en hyggelig måte å markere nå er at hytta er helt ferdigbygd.

 

Trykk her og se bilder fra festen.

 

 

 

 

Kilder: Gravråk/Kringstad: Orkanger-idrett gjennom 100 år.

Informasjon Ola Fossvoll hodt på et møte.

Ulvåshyttas protokoll.