02.04.2024 - OIF

Innkalling til fortsettende årsmøte i Orkanger IF

Styret i Orkanger IF kaller med dette inn til fortsettende årsmøte i klubbhuset mandag 15 april kl.18.00

 

Det fortsettende årsmøte har følgende saker:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning innkalling og saksliste

3. Valg av dirigent

4. Valg av sekretær

5. Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokoll

6. Valg

  1. Leder og nestleder
  2. 5 Styremedlemmer og 3 varamedlemmer
  3. Kontrollutvalg med leder og ett medlem og ett varamedlem
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  5. Valgkomite med leder, og ett medlem og ett varamedlem
  6. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan.

 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret via epost styret@orkanger-if.no

Vel møtt!

Hilsen

Styret