01.12.2008 - OIF

Orkanger IFs lover

255.gif

OIFs lover er revidert og godkjent av årsmøtet i Orkanger Idrettsforening i møte 23.03.2004 og korrigert for ny lovnorm  fastsatt av Idrettstinget i 2003 godkjent av idrettsstyret i Sør-Trøndelag Idrettskrets i  brev av 14.04.2004.

§ 1 Formål
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Sør-Trøndelag Idrettskrets.
Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Laget hører heime i Orkdal kommune og er medlem av Orkdal Idrettsråd.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 11, 12 og 13 gjelder for laget uavhengig av hva som måtte stå i lagets egne lover.

 

 

§ 3 Medlemmer
Alle som innordner seg under lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 

 

§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

 

§ 7 Inhabilitet
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

1)  når vedkommende selv er part i saken
2)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en
     part i oppstigende eller nedstigende linje eller i
     sidelinje så nær som søsken
3)  når vedkommende er gift med eller er forlovet eller
     samboer med en part
4)  når vedkommende er leder for eller har ledende 
    stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er
    part i saken
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’s Straffebestemmelser).

 

 

§ 9 Bestemmelser om konkurranseforhold
Idrettsstyret og styret i særforbund kan nkte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn.

§ 10 Årsmøte
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

Årsmøtet behandler:
Valg av dirigent og sekretær for årsmøtet.
Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Lagets årsmelding.
Protokollkomitéens melding
Regnskap i revidert stand.
Innkomne forslag
Fastsette kontingent.
Budsjett.
Valg:
   Styre, som består av leder, nestleder, sekretær, 
   økonomiansvarlig, materialforvalter og to
   styremedlemmer med varamedlemmer i rekkefølge.
   Godkjenning av avdelingenes valg av 
   styrer (jfr. § 12).
   Valg av 2 revisorer eller engasjement av
   registrert/statsautorisert revisor.
   Representanter til ting og møter i de organisasjoner
   laget er tilsluttet
.
Valgkomité.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

 

 

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

§ 11 Ekstraordinære årsmøteEkstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets  styre med minst 14 dagers varsel etter:

 

 

 

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
b) Vedtak i styret i idrettslaget.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§ 12 Styret
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Funksjonstid for styret er to år, der leder, sekretær og ett styremedlem velges ett år og de øvrige medlemmene velges det andre året.
Styret har fullmakt til å engasjere regnskapsfører.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede  idretts-myndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad.
Styret skal holde møter når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 

§ 13 Avdelinger
Laget kan organiseres med avdelinger. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Hele laget hefter for avdelingenes økonomiske forpliktelser. Avdelingene kan ikke inngå økonomiske avtaler ut over vedtatte budsjettrammer eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

 

 

§ 14 Lovendringer
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 14 kan ikke endres.

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFG’s lover.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

 

§ 15 Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 13.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til Idrettskretsen.
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 

Lovene er revidert og godkjent av årsmøtet i Orkanger Idrettsforening i møte 23.03.2004 og korrigert for ny lovnorm  fastsatt av Idrettstinget i 2003 godkjent av idrettsstyret i Sør-Trøndelag Idrettskrets i  brev av 14.04.2004.